Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Tall de carrer (ocupació de la calçada)

Sol·licitar autorització per tallar la circulació de vehicles per necessitats d'una obra, per càrrega i descàrrega de materials o mercaderies, o per altres usos.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona interessada o una persona representant autoritzada. En el cas d'obres, el tall de carrer s'autoritza després de la tramitació d'una llicència d'obra.

Cost

La taxa, que varia en funció del temps de durada del tall de carrer, es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.

La taxa de les sol·licituds realitzades presencialment es farà efectiva a les entitats bancàries col·laboradores. En el cas de les sol·licituds realitzades mitjançant el portal d'administració electrònica, els serveis municipals emetran la liquidació corresponent a nom de la persona sol·licitant.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Requisits i observacions

 • Caldrà realitzar la petició amb un temps d'antel·lació mínim de 6 dies hàbils i l'autorització restarà condicionada a la confirmació expressa per part dels serveis tècnics municipals.  
 • No es podrà iniciar el tall de trànsit abans de les 9.30h.
 • El titular de l'autorització haurà de senyalitzar, al seu càrrec, les interrupcions del trànsit amb tanques i/o cons o, donat el cas, haurà de donar pas alternatiu als vehicles. Igualment haurà de complir amb les determinacions de la Norma de carreteres 8.3-IC.
 • Caldrà adoptar les mesures i proteccions necessàries per garantir la seguretat dels vianants i dels vehicles així com impedir la caiguda d'objectes a la via pública.
 • La petició de tall de carrer està sotmesa a autorització prèvia per part dels serveis municipals i al pagament de les taxes corresponents d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.10.
 • La Policia Municipal es reserva el dret d'ampliar aquestes mesures i condicions i ordenar millores pel control i gestió del trànsit.