Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Alta o canvi de domicili en el padró municipal d'habitants

NOTA PRÈVIA: és imprescindible que abans de fer la vostra sol·licitud llegiu detingudament tota la informació sobre el tràmit i quina documentació cal presentar. Si no es presenta la documentació obligatòria no es podrà fer efectiva l'alta o canvi de domicili.

Inscriure en el Padró Municipal d'Habitants les persones que venen a viure a Mollet del Vallès procedents d'un altre municipi o de l'estranger, i les acabades de néixer, així com inscriure-hi els canvis de domicili dins del municipi.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat o emancipada que vulgui fixar la residència a Mollet del Vallès, o comunicar el canvi de domicili dins del municipi. Les persones que s'empadronin telemàticament mitjançant un sol·licitant únic que els representin poden atorgar la representació mitjançant la seva signatura en la sol·licitud d'empadronament.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Documentació d'identitat

 • Persones de nacionalitat espanyola: DNI o Passaport vigents
 • Persones estrangeres comunitàries: Cèdula d'identitat o passaport vigents.
 • Persones estrangeres no comunitàries: Targeta de residència o de treball (NIE) o passaport vigents.
 • Si hi ha menors d'edat: Llibre de família i, si escau, documents d'identitat dels menors. En cas de ser d'un país on no hi ha llibre de família, cal aportar partida o certificat de naixement (s'aportarà traducció jurada de la partida o certificat de naixement en cas d'estar redactada en un idioma no oficial a Catalunya).

També s'acceptarà la fotocòpia de qualsevol document d'identificació vàlid sostret o extraviat, tant si estava en vigor com caducat, sempre que vagi acompanyat per la denúncia corresponent davant de la Policia juntament amb la sol·licitud de renovació del propi document i sempre que aquesta sol·licitud suposi pròrroga de validesa.

Documentació acreditativa del domicili de residència

El domicili d'empadronament podrà acreditar-se mitjançant la documentació següent:

- Títol de propietat (escriptura, contracte de compravenda).

- Contracte vigent d'arrendament d'habitatge per a ús de residència habitual acompanyat de l'últim rebut de lloguer pagat (no es requerirà el rebut si el contracte es recent i encara no s'ha fet efectiu el primer pagament).

- Si es tracta d'una incorporació a una unitat familiar que ja existeix, cal la conformitat d'una persona major d'edat que visqui en el mateix domicili i disposi d'algun títol acreditatiu del dret d'ús de l'habitatge. En cas de no disponibilitat de títol acreditatiu del dret d'ús de l'habitatge es diferirà l'empadronament per tal de realitzar les comprovacions necessàries.

L'Ajuntament té la potestat d'acceptar altres documents, fetes les comprovacions que tingui per convenients. Així mateix, si es considera oportú, es podrà comprovar per altres mitjans que realment el veí habita en aquest domicili, i en cas afirmatiu inscriure'l en el padró d'habitants. Aquest és el cas de les persones sense cap dret d'ocupació sobre l'habitatge en el qual resideixen i per a les quals es difereix l'empadronament a partir de la incoació d'un expedient de comprovació padronal. En el cas de les persones sense domicili, l'empadronament resta condicionat al coneixement i informe previ dels Serveis Socials, d'acord amb el que estableix la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.

Documentació per a l'empadronament de menors d'edat

Caldrà aportar la documentació d'identitat del menor abans esmentada i acreditar la representació legal del menor mitjançant el llibre de família. De conformitat amb el que disposa l'article 162 del Codi Civil, els pares que tinguin la pàtria potestat tenen la representació legal dels seus fills menors no emancipats, de manera que en principi n'hi haurà prou amb la presentació del llibre de família o certificat de naixement per considerar vàlida la representació.

Cal tenir en compte que per a l'empadronament de menors d'edat és necessària l'autorització d'ambdós progenitors a excepció dels casos en què la guàrdia i custòdia la tingui un dels progenitors en exclusiva, cosa que caldrà acreditar aportant la resolució judicial corresponent juntament amb una declaració responsable conforme no hi ha una altra resolució judicial posterior que modifiqui els termes de la guarda i custòdia. Quan excepcionalment no es disposi de la signatura de tots dos progenitors, s'haurà d'aportar una declaració responsable fent constar que tots dos tenen la guarda i custòdia del menor i que no hi ha resolució judicial que es pronunciï al respecte, justificant la impossibilitat de disposar de la signatura de l'altre progenitor i que el menor conviu amb el mateix.

Per l'empadronament de menors en un domicili diferent al dels pares que en tinguin la guarda i custòdia es requerirà l'autorització per escrit de tots dos, o d'un d'ells juntament amb la corresponent declaració responsable.

Totes les declaracions responsables i autoritzacions aniran acompanyades de fotocòpia del DNI de qui signa a efectes de verificació de la signatura.

ADVERTIMENT: El falsejament de dades que es declarin a efectes d'inscripció en el padró municipal d'habitants pot ser considerat delicte i podrà ser objecte de sanció econòmica d'acord amb l'Ordenança de Convivència Ciutadana.

Més informació

Termini de resolució

El tràmit d'alta o canvi de domicili es fa al moment sempre i quan s'aporti la documentació obligatòria abans esmentada.

En els casos en que es difereix l'empadronament per tal de procedir a empadronament per reconeixement mitjançant comprovació padronal, el termini general de resolució és de tres mesos, ampliables a tres mesos més, en casos justificats, d'acord amb l'article 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'efecte del silenci administratiu és positiu.

Observacions

Els nadons s'incriuen d'ofici en el domicili on consti la mare o el pare, amb les dades que facilita el Registre Civil. Si es vol avançar la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants, cal portar el llibre de família.

Podeu comunicar el vostre canvi de domicili a altres administracions com l'Agència Tributària, la Tresoreria de la Seguretat Social, la Direcció General de Policia i la Direcció General de Trànsit mitjançant el portal https://cambiodomicilio.redsara.es/pcd/.