Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Ocupació de la via pública amb parades per a festes populars

Sol·licitar autorització per ocupar la via pública amb parades o elements complementaris per a festes populars (Sant Jordi, La Castanyada, etc.).

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Titular d'una activitat o persona representant degudament autoritzada, president/a d'una entitat ciutadana, o qualsevol persona interessada.

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.

Les persones físiques o jurídiques sense finalitat lucrativa resten exemptes del pagament de la taxa.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar


Declaració censal de l'impost d'activitats econòmiques.

Croquis de l'ocupació (cal acotar l'espai objecte de l'ocupació, assenyalant tots els elements a instal·lar: para-sols, tendal, etc. Cal indicar també l'amplada de la vorera i mobiliari urbà existent (arbres, bàcul i senyals d'enllumenat, etc.).

Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. 

 

Més informació

Quan es pot demanar?

En cas que hi hagi unes bases que regulen la festa popular cal atendre al termini que s'hi indiqui.