Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Inscripció en el Registre Municipal d'Entitats

Sol·licitar la inscripció d'una associació en el Registre Municipal d'Entitats a fi de ser reconeguda com a entitat ciutadana de Mollet del Vallès.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol entitat inscrita en el Registre General d'Associacions de la Generalitat, amb seu a Mollet del Vallès o que realitzi activitats a la ciutat.

Formes de tramitació

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Les entitats interessades hauran  de presentar, en model oficial:

 1. Sol·licitud d'inscripció
 2. Certificació del nombre de socis
 3. Programa d'activitats de l'any en curs
 4. Pressupost de l'any en curs

i adjuntar la següent documentació :

 • Estatuts originals, segellats per la Generalitat o pel Ministeri d'Interior.
 • Acta fundacional original, segellada per la Generalitat o pel Ministeri d'Interior.
 • Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions i en altres registres públics, quan les seves característiques ho exigeixin. 
 • En el cas que la seu social de l'entitat sigui de fora de Mollet i es vulgui crear una delegació al municipi, s'ha d'aportar la composició de la junta molletana amb un certificat del/la president/a de l'entitat, autoritzant-la.
 • NIF de l'entitat (opcional)

Més informació

Observacions

Les entitats inscrites estaran obligades a notificar al Registre qualsevol canvi de les seves dades dins del mes següent a partir d'aquest canvi. El pressupost i el programa anual hauran de comunicar-se abans de l'últim dia del mes de febrer de cada any. L'Ajuntament podrà donar de baixa en el Registre aquelles entitats que incompleixin aquestes obligacions (Reglament de Participació Ciutadana).

Es pot trobar més informació a: